สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย

สำหรับบัตรโดยสารที่เดินทางตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนลด 5-10% จากราคาบัตรโดยสารหน้าเว็บไซต์
– วันธรรมดาส่วนลด 10%
– วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนลด 5%

2. น้ำหนักสัมภาระฟรี 30 กิโลกรัม

3. สมาชิกหนึ่งท่านสามารถเดินทางพร้อมผู้ติดตามในเที่ยวบินได้สูงสุด 2 ท่าน (เฉพาะผู้ใหญ่และเด็กสำหรับทารก สายการบินจะคิดราคาบัตรโดยสารในอัตราที่สายการบินกำหนด สามารถตรวจสอบได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรงขณะทำการจอง)

4. การสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร สามารถสำรองที่นั่งก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าหมาย เลขโทรศัพท์ 02-529-9933 ในวันเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30 ถึง 17.30 น. ผู้โดยสารต้องแจ้งข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ โดยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 107 บาทต่อท่านรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
– การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลออน แอร์และสนามบินในเวลาทำการวันจันทร์-วันอาทิตย์เวลา 4.00 – 22.00 น. สำหรับสถานีดอนเมืองสำหรับสถานีอื่น ขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิดของแต่ละสถานี โดยไม่เสียค่าทำเนียมผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ไทย ไลออน แอร์ สามารถชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด
– การสำรองที่นั่งในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำการจองซึ่งอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
– ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งและต้องนำไปแสดงที่เคาน์เตอร์เช็กอินน่ะวันเดินทางและผู้ติดตามต้องเดินทางของผู้โดยสารหลักที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

5. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบินในเส้นทางเดิมผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5299933 ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8.30 ถึง 17.30 น. หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทยไรออนแอร์และสนามบินในเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 4.00 ถึง 22.00 น. สำหรับสนามบินดอนเมืองสำหรับสถานีอื่นขึ้นอยู่กับเวลาปิดและเปิดของแต่ละสถานี
– สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้สูงสุด 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้นผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสารหากอัตราโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสารจากเที่ยวบินเดิม
– การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบินในเส้นทางเดิมต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิมและเที่ยวบินใหม่จะต้องอยู่ภายใน 90 วันนับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินเดิมหากเกิน 90 วันผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บเงิน 750 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม + ส่วนต่างค่าโดยสารของผู้โดยสาร

6. การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุลของผู้โดยสาร สามารถแก้ไขได้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินโดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-5299933 ในวันเวลาทำการ กรณีตัวอักษรผิดได้ไม่เกิน 3 ตัวรวมชื่อ/ชื่อกลางและนามสกุลที่มีการออกเสียงเหมือนกัน แก้ไขได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในครั้งแรก แต่ในครั้งต่อไปจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 750 บาท สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลอื่นเดินทางแทน ยกเว้นมีเอกสารยืนยันการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล

7. สามารถเดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศที่สายการบินให้บริการ

8. สายการบินไทยไรออนแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินในทุกกรณี

9. สายการบินไทยไรออนแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาข้อกำหนดและเงื่อนไขกำหนดการหรือตารางการบินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. การขอเงินคืนสามารถทำได้ภายใต้เงินไขและข้อกำหนดของสายการบิน

Previous สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทย กับ ไปรษณีย์ไทย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.