เกี่ยวกับหอการค้าจังหวัดสงขลา

ชื่อของหอการค้า หอการค้ามีชื่อว่า “หอการค้าจังหวัดสงขลา”  เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ THE SONGKHLA CHAMBER OF COMMERCE’’ และเขียนเป็นภาษาจีนว่า “ 宋卡府總商會 ”

ตราของหอการค้า ตราของหอการค้านี้มีเครื่องหมายเป็นรูปโล่ ด้านในมีรูปเรือสำเภาหัวเป็นพญานาค ที่ใบเรือเป็นรูปหอยสังข์ มีพื้นน้ำอยู่ด้านล่าง ด้านซ้ายมือมีอักษรภาษาไทยว่า “ หอการค้าจังหวัดสงขลา ” ด้านขวามือมีอักษรภาษาอังกฤษว่า ” THE SONGKHLA CHAMBER OF COMMERCE “

0 ปี
ระยะเวลาการก่อตั้ง
0 ท่าน
จำนวนประธานกรรมการ
0 ท่าน
จำนวนกรรมการในปีนี้
0 ท่าน
จำนวนสมาชิก

วัตถุประสงค์
ของหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้านี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

03

 1. ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไป เช่น รวบรวมสถิติและเผยแพร่ข่าวสารทางการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
 1. รับปรึกษา และให้ข้อแนะนำสมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน เศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวดต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
 1. ให้คำปรึกษา และเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 1. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
 1. ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณสงเคราะห์
 1. ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) 1

(Organization Development)

เสริมสร้างพัฒนาองค์กรหอการค้าให้มีองค์ความรู้มีคุณภาพและมาตรฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมพิเศษ และการบริการรองรับพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานกิจกรรม

1. งานสร้างสรรค์บูรณาการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหอการค้า

 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน
 • พัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใส พร้อมกับการสร้างกิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้กับหอการค้า
 • พัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ , การค้าและการลงทุน
  - นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายใน  เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  การค้าการลงทุน  เพื่อชี้ทิศทางและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก  , ผู้ประกอบการและนักลงทุน

2. งานพัฒนาบุคลากร

 • พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 • ตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 50,000.-บาท / ปี

3. งานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานด้านยุทธศาสตร์ การวางแผนงาน และโครงการ

 • ประสานและติดตามความคืบหน้าส่วนงานของพันธกิจต่าง ๆ
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำโครงการของพันธกิจอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน

4. งานสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์

 • เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ – สารสนเทศและผลงานของหอการค้า โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เช่น Website , Facebook , กลุ่ม Line , กลุ่ม Line Office Account ( Line OA ) , Instagram , Tiktok ฯลฯ และ TCC Connect

5.งานขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม และชุมชน

 • ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจำหน่ายออนไลน์
 • สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing)

6.งานฝ่ายวิชาการ

 • ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการและนักลงทุนของจังหวัด
 • จัดทำวิจัยและแบบประเมินเพื่อสรุปการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า

พันธกิจ (Mission) 2

(Core Competency)

เสริมสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

แผนงานกิจกรรม

1. งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

 • ประสานความร่วมมือกับ กรอ. ภาคเอกชนในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด และขับเคลื่อนผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 • ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การขับเคลื่อน สู่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) และ SMART City

2. งานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะเพิ่มความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
 • กิจกรรมร่วมกับภาครัฐจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) รายสาขาธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs
 • กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3. งานส่งเสริมการค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด

 • กิจกรรมจัดสัมมนาให้ข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตามสถานการณ์ เพื่อการปรับตัวทางธุรกิจ
 • กิจกรรมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMTGT และกลุ่มประเทศ AEC
 • ส่งเสริม การค้าชายแดน การค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC
 • จัดกิจกรรมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือสารสนเทศ

4. กิจกรรมสนับสนุน

 • จัดให้มีการประชุม กรอ. ของภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพและมีเอกภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • จัดส่งเสริมด้านการเกษตร และยกระดับสู่ Smart Famer
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน การนำนวัตกรรม มาใช้ในอุตสาหกรรมการยาง การแปรรูปอาหารทะเล และฮาลาล
 • กิจกรรมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถให้แก่ SMEs ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สนับสนุนโครงการค้นหาจุดขายที่แท้จริงของจังหวัดสงขลา หรือ Branding Songkhla เพื่อให้จังหวัดสงขลามี Brand ที่แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดเด่น มีอัตลักษณ์จุดขายที่ชัดเจน อาทิเช่น โครงการ “Songkhla First China Town” ฯลฯ
 • ผลักดันโครงการที่จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา แบบยั่งยืน
 • การร่วมสนับสนุนพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้มีความพร้อมและรองรับการเป็นศูนย์กลางภาคเศรษฐกิจของภาคใต้สู่นานาชาติโดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ เช่น โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่ – ชายแดนสะเดา” โครงการถนนเลี่ยงเมือง ฯลฯ

พันธกิจ (Mission) 3

(Tourism and Sport Development)

เสริมสร้างและพัฒนาให้จังหวัดสงขลาเป็นเมือง MICE City และ Sport City เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้ยั่งยืน

แผนงานกิจกรรม

1. งานด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

 • ส่งเสริม พัฒนา เมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 • พัฒนายกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และ เชิงธุรกิจ

2. งานด้านกีฬาและสุขภาพ

 • ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  Sport  City

3. งานส่งเสริมกิจกรรมอาหาร เพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว

 • ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมอาหารเพื่อจูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Gastronomy Tourism)
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

พันธกิจ (Mission) 4

(Good Governance and corporate social Responsibility)

เสริมสร้างคุณค่าชีวิตและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานกิจกรรม

1. ส่งเสริมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอรัปชั่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ ส่งเสริมการนำผลการวิจัย และองค์ความรู้ (Best Practice) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

4. สนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การสร้างเครือข่ายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมการกุศล

5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ธุรกิจสุขภาพ และการสาธารณสุข

6. สนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พันธกิจ (Mission) 5

(Big Data and New Agenda)

เสริมสร้างให้หอการค้าสงขลาเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และเป็นฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นฝ่ายพัฒนา Data ของจังหวัดสงขลา

แผนงานกิจกรรม

1. พัฒนา Website ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มช่องทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริม และพัฒนา เครือข่ายดิจิตอล สู่ Smart City

3. จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)

4. ส่งเสริมนวัตกรรมในการผลิต และพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกิดช่องทางการตลาด และการเงินใหม่ (Fintech) ผ่านระบบออนไลน์ – ดิจิตอล (E-Commerce)

5. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ

พันธกิจ (Mission) 6

(Connectivity and Collaboration)

ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

แผนงานกิจกรรม

1. งานส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง “มิตรภาพไทย – จีน” และประเทศในกลุ่ม IMTGT และ AEC

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ IMTGT และ AEC ฯลฯ

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและมูลนิธิสมาคมจีน ในโครงการ Songkhla First China Town

 • กิจกรรมโครงการ “ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีนหาดใหญ่” ฯลฯ

3. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 • กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เส้นทางมังกรสงขลา”

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics)

5. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

"เป็นสถาบันหลักของภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม ให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสงขลาเชื่อมต่อทั้งโอกาสและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้น เป็นการตอบสนองการทำงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ในปีบริหาร 2566 - 2567 ซึ่งสามารถทำความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ได้ ดังนี้

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.