ประวัติความเป็นมา

ของหอการค้า

ตลอดระยะเวลา 37 ปี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบัน

2526

จดทะเบียนก่อตั้ง

หอการค้าจังหวัดสงขลาจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นหอการค้าลำดับที่ 15 ของประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายทรงชัย ชวศิริ, นายเกษม สังวาฬเดช, นายธวัชชัย สุนทรเจริญนนท์, นายวีรพจน์ สุจริตธรรมกุล, นายมานะ ศรีพิทักษ์, นายสามารถ สังข์เกษม, นายธวัช กาญจนเมธากุล, นายแสง อุดมจารุมณี, นายอุดมชัย สุนทรเจริญนนท์, และ นายประยูร วงศ์ปรีชากร เพื่อดำเนินการเรื่องสมาชิกและเป็นผู้นำองค์กร โดยมีนายวิสูตร ศาลิคุปต พาณิชย์จังหวัดสมัยนั้นคอยให้การสนับสนุน

2527

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคนแรก

นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคนแรก พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลาชุดบริหารชุดแรก ได้จัดงานแนะนำ “หอการค้าจังหวัดสงขลา” ให้สาธารณชนได้รู้จัก และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจำนวน 15 ท่านในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1

2537

พิธีเปิดสำนักงาน

สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดทำการขึ้นที่ถนน ป.ณัฐพล โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

2539

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

เป็นหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของหอการค้าที่ทำให้จังหวัดสงขลา “เศรษฐกิจก้าวหน้า สงขลาก้าวไกล” มาในปัจจุบัน

2547

พิธีเปิดสำนักงานถาวร

พิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลาถาวร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

2552

โครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ (The Rocky Feller Foundation) ได้จัดทำ Website : www.hatyaicityclimate.org ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกล้อง CCTV Online 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัย

2557

โครงการ Songkhla First Chinatown

หอการค้าจังหวัดสงขลาได้เสนอโครงการ “Songkhla First Chinatown” หรือ “เส้นทางมังกรเมืองสงขลา ชุมชนชาวจีนแห่งสยาม”

2557

YEC สงขลา

YEC สงขลา โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย เข็มแข็ง และยังเป็นเวทีสำหรับการพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมุมมอง วิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมร่วมกับหอการค้า ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายที่มีมิตรภาพเข้มแข็งของหอการค้าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ดำรงตำแหน่งประธานเป็นท่านแรก

2559

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่

มีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้กรมศุลกากรดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยด่วน จากการผลักดันของหอการค้า โดยใช้พื้นที่ของ สปก. คลองลำปัง ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ประมาณ 765 ไร่

2559

โครงการ Hatyai Hard Sale

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Hatyai Hard Sale โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอยู่ในปฎิทินของการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและเป็นการเน้นย้ำจุดยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็น “ เมืองท่องเที่ยวและบริการ ” โปรโมทสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.