เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ประวัติความเป็นมา

ของหอการค้า

ตลอดระยะเวลา 37 ปี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบัน

2526

จดทะเบียนก่อตั้ง

หอการค้าจังหวัดสงขลาเกิดขึ้นด้วยนโยบายของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 เป็นหอการค้าลำดับที่ 15 ของประเทศไทย

2527

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาคนแรก

นายบุญเลิศ ลาภาโรจ์กิจ เข้ารับตำแหน่งประธานก่อนตั้ง หรือ ประธานกอการค้าจังหวัดสงขลาคนแรก พร้อมทั้งคณะกรรมการก่อการหอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดงานแนะนำ “หอการค้าจังหวัดสงขลา” ให้สาธารณชนได้รู้จัก และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจำนวน 15 ท่านในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1

2537

พิธีเปิดสำนักงาน

สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดทำการขึ้นที่ถนน ป.ณัฐพล โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขณะนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

2539

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

เป็นหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของหอการค้าที่ทำให้จังหวัดสงขลา “เศรษฐกิจก้าวหน้า สงขลาก้าวไกล” มาในปัจจุบัน

2547

พิธีเปิดสำนักงานถาวร

พิธีเปิดสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลาถาวร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายวิษณุ เครืองาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

2552

โครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ (The Rocky Feller Foundation) ได้จัดทำ Website : www.hatyaicityclimate.org ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกล้อง CCTV Online 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัย

2557

โครงการ Songkhla First Chinatown

หอการค้าจังหวัดสงขลาได้เสนอโครงการ “Songkhla First Chinatown” หรือ “เส้นทางมังกรเมืองสงขลา ชุมชนชาวจีนแห่งสยาม”

2557

YEC สงขลา

YEC สงขลา โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย เข็มแข็ง และยังเป็นเวทีสำหรับการพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมุมมอง วิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมร่วมกับหอการค้า ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายที่มีมิตรภาพเข้มแข็งของหอการค้าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ดำรงตำแหน่งประธานเป็นท่านแรก

2559

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่

มีมติจากคณะรัฐมนตรี ให้กรมศุลกากรดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยด่วน จากการผลักดันของหอการค้า โดยใช้พื้นที่ของ สปก. คลองลำปัง ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา ประมาณ 765 ไร่

2559

โครงการ Hatyai Hard Sale

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Hatyai Hard Sale โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอยู่ในปฎิทินของการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและเป็นการเน้นย้ำจุดยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็น “ เมืองท่องเที่ยวและบริการ ” โปรโมทสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เวลาทำการ :

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.