นโยบายและแผนการดำเนินการ

พันธกิจ (Mission) 1

(Organization Development)

เสริมสร้างพัฒนาองค์กรหอการค้าให้มีองค์ความรู้มีคุณภาพและมาตรฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมพิเศษ และการบริการรองรับพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานกิจกรรม

1. งานสร้างสรรค์บูรณาการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหอการค้า

 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน
 • พัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใส พร้อมกับการสร้างกิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้กับหอการค้า
 • พัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ , การค้าและการลงทุน
  - นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายใน  เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  การค้าการลงทุน  เพื่อชี้ทิศทางและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก  , ผู้ประกอบการและนักลงทุน

2. งานพัฒนาบุคลากร

 • พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
 • ตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 50,000.-บาท / ปี

3. งานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานด้านยุทธศาสตร์ การวางแผนงาน และโครงการ

 • ประสานและติดตามความคืบหน้าส่วนงานของพันธกิจต่าง ๆ
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำโครงการของพันธกิจอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน

4. งานสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์

 • เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ – สารสนเทศและผลงานของหอการค้า โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เช่น Website , Facebook , กลุ่ม Line , กลุ่ม Line Office Account ( Line OA ) , Instagram , Tiktok ฯลฯ และ TCC Connect

5.งานขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคม และชุมชน

 • ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจำหน่ายออนไลน์
 • สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge Sharing)

6.งานฝ่ายวิชาการ

 • ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการและนักลงทุนของจังหวัด
 • จัดทำวิจัยและแบบประเมินเพื่อสรุปการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า

พันธกิจ (Mission) 2

(Core Competency)

เสริมสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน พัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

แผนงานกิจกรรม

1. งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

 • ประสานความร่วมมือกับ กรอ. ภาคเอกชนในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด และขับเคลื่อนผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
 • ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การขับเคลื่อน สู่อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) และ SMART City

2. งานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 • กิจกรรมส่งเสริมทักษะเพิ่มความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
 • กิจกรรมร่วมกับภาครัฐจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) รายสาขาธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs
 • กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3. งานส่งเสริมการค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด

 • กิจกรรมจัดสัมมนาให้ข้อมูลทางวิชาการและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตามสถานการณ์ เพื่อการปรับตัวทางธุรกิจ
 • กิจกรรมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMTGT และกลุ่มประเทศ AEC
 • ส่งเสริม การค้าชายแดน การค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ AEC
 • จัดกิจกรรมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือสารสนเทศ

4. กิจกรรมสนับสนุน

 • จัดให้มีการประชุม กรอ. ของภาคเอกชนเพิ่มศักยภาพและมีเอกภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • จัดส่งเสริมด้านการเกษตร และยกระดับสู่ Smart Famer
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน การนำนวัตกรรม มาใช้ในอุตสาหกรรมการยาง การแปรรูปอาหารทะเล และฮาลาล
 • กิจกรรมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถให้แก่ SMEs ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สนับสนุนโครงการค้นหาจุดขายที่แท้จริงของจังหวัดสงขลา หรือ Branding Songkhla เพื่อให้จังหวัดสงขลามี Brand ที่แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักของโลก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดเด่น มีอัตลักษณ์จุดขายที่ชัดเจน อาทิเช่น โครงการ “Songkhla First China Town” ฯลฯ
 • ผลักดันโครงการที่จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา แบบยั่งยืน
 • การร่วมสนับสนุนพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้มีความพร้อมและรองรับการเป็นศูนย์กลางภาคเศรษฐกิจของภาคใต้สู่นานาชาติโดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ เช่น โครงการรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่ – ชายแดนสะเดา” โครงการถนนเลี่ยงเมือง ฯลฯ

พันธกิจ (Mission) 3

(Tourism and Sport Development)

เสริมสร้างและพัฒนาให้จังหวัดสงขลาเป็นเมือง MICE City และ Sport City เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้ยั่งยืน

แผนงานกิจกรรม

1. งานด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

 • ส่งเสริม พัฒนา เมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 • พัฒนายกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และ เชิงธุรกิจ

2. งานด้านกีฬาและสุขภาพ

 • ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อน  Sport  City

3. งานส่งเสริมกิจกรรมอาหาร เพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว

 • ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมอาหารเพื่อจูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (Gastronomy Tourism)
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอาหาร ธุรกิจอาหาร และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

พันธกิจ (Mission) 4

(Good Governance and corporate social Responsibility)

เสริมสร้างคุณค่าชีวิตและมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานกิจกรรม

1. ส่งเสริมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอรัปชั่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ ส่งเสริมการนำผลการวิจัย และองค์ความรู้ (Best Practice) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของผู้ประกอบการ

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

4. สนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า การสร้างเครือข่ายเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมการกุศล

5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ธุรกิจสุขภาพ และการสาธารณสุข

6. สนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พันธกิจ (Mission) 5

(Big Data and New Agenda)

เสริมสร้างให้หอการค้าสงขลาเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และเป็นฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นฝ่ายพัฒนา Data ของจังหวัดสงขลา

แผนงานกิจกรรม

1. พัฒนา Website ฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มช่องทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ

2. ส่งเสริม และพัฒนา เครือข่ายดิจิตอล สู่ Smart City

3. จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)

4. ส่งเสริมนวัตกรรมในการผลิต และพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้ ให้เกิดช่องทางการตลาด และการเงินใหม่ (Fintech) ผ่านระบบออนไลน์ – ดิจิตอล (E-Commerce)

5. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ

พันธกิจ (Mission) 6

(Connectivity and Collaboration)

ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

แผนงานกิจกรรม

1. งานส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง “มิตรภาพไทย – จีน” และประเทศในกลุ่ม IMTGT และ AEC

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ IMTGT และ AEC ฯลฯ

2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและมูลนิธิสมาคมจีน ในโครงการ Songkhla First China Town

 • กิจกรรมโครงการ “ศูนย์วัฒนธรรมไทย – จีนหาดใหญ่” ฯลฯ

3. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 • กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เส้นทางมังกรสงขลา”

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics)

5. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.