COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565

July 30, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMART SME’s OTOP ของดีภาคใต้ชายแดนไทยแลนด์ 5.0

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMART SME’s OTOP ของดีภาคใต้ชายแดนไทยแลนด์ 5.0

July 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

July 27, 2022
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2565

July 27, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

July 26, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 – 2565

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2564 – 2565

July 26, 2022

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ธนวัตน์ พูนศิลป์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพ เพิ่มโอกาสขีดความสามารถ ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

ป้ายของดีหอการค้าจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.