COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

ปฏิทินกิจกรรมเมืองสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566

September 4, 2023
สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

สถิตินำเข้า-ส่งออก เดือนสิงหาคม 2566

September 4, 2023
สงขลาไตรกีฬา 2023

สงขลาไตรกีฬา 2023

September 1, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

August 29, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเวทีสานเสริมพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จังหวัดสงขลา

August 29, 2023

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

"เป็นสถาบันหลักของภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม ให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสงขลาเชื่อมต่อทั้งโอกาสและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"...

หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

S__144679062

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.