ต้องการสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา?

หอการค้าจังหวัดสงขลาเปิดรับสมาชิกผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน หรือผู้ประกอบการที่กำลังแสวงหาโอกาสในการทำการค้าและการลงทุนทั้งในในประเทศและต่างประเทศ โดยสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

สมาชิกหอการค้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. สมาชิกสามัญ
  2. สมาชิกวิสามัญ
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
  4. สมาชิกสมทบ

ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกสามัญ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเกินกึ่งจำนวนทุนของนิติบุคคลนั้นและประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้าที่สมาชิก ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนทั้งหมดซึ่งมีภูมิลำเนา หรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา

สมาชิกวิสามัญ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่ประสงค์ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

บุคคลทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่หอการค้า ซึ่งคณะกรรมการของหอการค้ามีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

หนังสือรับรองการการจดทะเบียนกิจการ

ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณีสมัครประเภทนิติบุคคล)

ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัท

หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีผู้สมัครมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท) หรือ
หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ (กรณีเป็นตัวแทนสาขา)

อัตราค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ประเภทนิติบุคคล

ค่าสมัครครั้งแรก 1,500 บาท
ค่าบำรุงปีต่อไป 1,000 บาท

ประเภทบุคคลธรรมดา

ค่าสมัครครั้งแรก 700 บาท
ค่าบำรุงปีต่อไป 500 บาท

ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
หรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

ไม่สะดวกกรอกใบสมัครออนไลน์

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงสร้างองค์กร

งานบริการ

Business Center

สมัครสมาชิก

TCC Connect

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.