ต้องการสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา?

หอการค้าจังหวัดสงขลาเปิดรับสมาชิกผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน หรือผู้ประกอบการที่กำลังแสวงหาโอกาสในการทำการค้าและการลงทุนทั้งในในประเทศและต่างประเทศ โดยสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย

สมาชิกหอการค้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกวิสามัญ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 4. สมาชิกสมทบ

ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • ได้รับการบันทึกชื่อในทำเนียบสมาชิกหอการค้าในหนังสือรายงานประจำปี
 • ได้รับการช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา แนะนำด้านการค้าการลงทุน
 • ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับ ระเบียบ หรือนโยบายทางด้านราชการที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
 • สมาชิกหอการค้าฯ มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพบปะหารือกับนักธุรกิจ หรือคณะผู้แทนทางการค้าจากต่างประเทศที่มาเยือนเพื่อหารือและเจรจาด้านการค้า การลงทุน
 • ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมที่หอการค้าจัดขึ้น ได้แก่ การจัดอบรม-สัมมนาทางวิชาการ , การจัดแสดงสินค้า , การจัดทัศนศึกษา-ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ , การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
 • ได้รับบริการพิเศษ หรือส่วนลดในการบริการด้านต่าง ๆ ที่หอการค้าจัดขึ้น
 • สมาชิกจะได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกเดือนในรูปแบบวารสารและจดหมายข่าว
 • สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก-ส่ง และสิทธิประโยชน์ในการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก-ค้าส่ง
 • มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้า ให้เป็นตัวแทนภาคเอกชนทำงานร่วมกับภาครัฐในการนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น
 • มีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา
 • มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดในที่สุด

คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกสามัญ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเกินกึ่งจำนวนทุนของนิติบุคคลนั้นและประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร หรือสมาคมการค้าที่สมาชิก ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนทั้งหมดซึ่งมีภูมิลำเนา หรือที่ตั้งสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา

สมาชิกวิสามัญ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ แต่ไม่ประสงค์ จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

บุคคลทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่หอการค้า ซึ่งคณะกรรมการของหอการค้ามีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก

มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา (กรณีเป็นนิติบุคคล)

สมาชิกสามารถติดต่อใช้บริการในการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์และรับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และการเลิกหรือคัดสำเนาหนังสือรับรองต่าง ๆ ของร้านค้า, บริษัท,ห้างหุ้นส่วน.นิติบุคคล

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

หนังสือรับรองการการจดทะเบียนกิจการ

ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ไม่เกิน 6 เดือน
(กรณีสมัครประเภทนิติบุคคล)

ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัท

หนังสือมอบอำนาจ

(กรณีผู้สมัครมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท) หรือ
หนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ (กรณีเป็นตัวแทนสาขา)

อัตราค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ประเภทนิติบุคคล

ค่าสมัครครั้งแรก 1,500 บาท
ค่าบำรุงปีต่อไป 1,000 บาท

ประเภทบุคคลธรรมดา

ค่าสมัครครั้งแรก 700 บาท
ค่าบำรุงปีต่อไป 500 บาท

ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์

ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
หรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น

ไม่สะดวกกรอกใบสมัครออนไลน์

สามารถสอบถามข้อมูลหรือขอรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดสงขลา
ผ่านทางโทรศัพท์ : 074 246 388

หรือเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดและใบสมัคร ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.