วิสาหกิจเพื่อสังคม บ.ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา

ปฐมบทแห่ง"ประชารัฐ"

ด้วยต้องการเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จะสามารถแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ

นโยบาย "สานพลังประชารัฐ"

เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา ณ จุดเริ่มต้นเล็กๆนี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เอาไว้ให้ประชาชน และประเทศไทยก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

แนวคิดประชารัฐ

เศรษฐกิจพอเพียง - อาชีพ /รายได้/ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็ง

ภาคเอกชน

ภาคเอกชน

ทันสมัย บริหารเก่ง ทุน

ภาครัฐราชการ

ภาครัฐราชการ

คนกระจายเต็มพื้นที่

ภาคประชาชน

ภาคประชาชน

ผลิตสินค้าหลากหลาย รักบ้านเกิด

วิชาการ

วิชาการ

มีความรู้และวิธีการที่ถูกต้อง

ภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม

คนทำงาน เชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการช่วยสร้าง รายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน

โดยเน้นการ สนับสนุนธุรกิจใน 3 กลุ่มงาน

ข้าว กข.43

ข้าวจากทุ่งระโนด ทะเลสาบสงขลา
ราคา 79 บาท
ปริมาณสุทธิ 1 กิโลกรัม

ข้าวหอมปทุมฯ

จากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
ราคา 155 บาท
ปริมาณสุทธิ 5 กิโลกรัม

หัวครก หรือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คัดพิเศษ

จากโรงคั่วเก่าแก่ของสงขลา "คั่วด้วยมือ ทำด้วยใจ"
ราคา 79 บาท (ราคาปกติกระปุกละ 99 บาท)
ขนาด 120 กรัม

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.