YEC SONGKHLA

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลาย เข็มแข็ง และยังเป็นเวทีสำหรับการพบปะ แลกเปลียนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมุมมอง วิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้กว้างไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมร่วมกับหอการค้า ทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายที่มีมิตรภาพเข้มแข็งของหอการค้าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ “ ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ”
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้า มาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้าหรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ
 3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม
 4. เพื่อเป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ วิทยาการใหม่ๆ เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่วนรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวม
 5. เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน หรือการจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ คณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ
 6. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจและเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าทั่วประเทศ

คุณสมบัติของ YEC Songkhla

 1. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทายาททางธุรกิจ ทายาทสมาชิกหอการค้า
 2. อายุไม่เกิน 20-40 ปี
 3. ต้องเป็นกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล หรือประกอบวิชาชีพเฉพาะทางในจังหวัดสงขลาเท่านั้น
 4. ต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น ต้องการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านภาวะผู้นำ ความรู้ด้านการจัดการและมนุษย์สัมพันธ์
 5. มีใจที่เปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีน้ำใจเสียสละเพื่อผู้อื่น

ค่านิยม Yec Songkhla

“YEC Songkhla อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความจริงใจ ความซื่อสัตย์และมีเหตุผล เรามุ่งมั่นพากเพียร ทำในสิ่งที่ ถูกต้องเหมาะสมให้สำเร็จ ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด”

วิสัยทัศน์ YEC Songkhla

เราจะพัฒนาสังคมไทยโดยจิตสำนึก วินัย คุณธรรม บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราศจากคอรัปชั่น

พันธกิจ Yec Songkhla

Competency

Enhancement

เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้า และบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจ

Network

Collaboration

สร้างความเชื่อมโยง และร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย ทั้งภาครัฐ แถะภาคเอกชน ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

Transparency &

Social Engagement

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวประชารัฐและธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Knowledge &

Experience Sharing

ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

Organization

Development

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทั้งเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

YEC SONGKHLA

คณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 - 2565

ธัชพล วิบูลพันธ์

รองประธาน Yec Songkhla

จิตจัณ สาระวิโรจน์

ประธาน Yec Songkhla

วรรณวิมล บุญสกันต์

รองประธาน Yec Songkhla

ข่าวสาร YEC SONGKHLA

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย YEC Songkhla ร่วมเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคลื่นลูกใหม่ หรือ YPC

July 17, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC SONGKHLA เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1

หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC SONGKHLA เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1

May 2, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม Networking Penang Chinese Chamber of Commerce Young Enterpreneur Section (PCCC YES) With Songkhla Chamber of Commerce

หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม Networking Penang Chinese Chamber of Commerce Young Enterpreneur Section (PCCC YES) With Songkhla Chamber of Commerce

April 13, 2023
ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

April 5, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

December 29, 2022
ความภาคภูมิใจของคนสงขลา ตัวแทน YEC จังหวัดสงขลา ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม ทำงาน APEC CEO SUMMIT THAILAND

ความภาคภูมิใจของคนสงขลา ตัวแทน YEC จังหวัดสงขลา ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม ทำงาน APEC CEO SUMMIT THAILAND

November 22, 2022

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.