รายนามคณะกรรมการบริหาร
หอการค้าจังหวัดสงขลา

ประจำปี 2564 - 2565

นายธนวัตน์ พูนศิลป์

ประธานกรรมการ

นางฉัตรแก้ว คชเสนี

รองประธานกรรมการ

ดร.มาลิน สืบสุข

รองประธานกรรมการ

นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล

รองประธานกรรมการ

นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์

รองประธานกรรมการ

นายประโยชน์ อภิรมย์รักษ์

รองประธานกรรมการ / กรรมการนายทะเบียน

นายชัยวัฒน์ ท่าจีน

รองประธานกรรมการ

นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง

รองประธานกรรมการ

นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล

รองประธานกรรมการ

นายภควัต ศิริมหาชัย

รองประธานกรรมการ

นายสมหมาย เจ่งถาวร

กรรมการเลขาธิการ

นางกุลชฎา ลาภาโรจน์กิจ

กรรมการรองเลขาธิการ / กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ

กรรมการเหรัญญิก

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สมพร สิริโปราณานนท์

กรรมการที่ปรึกษา

นายชิต สง่ากุลพงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

นางมาลี วะนะสุข

กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.สมมาตร จุลิกพงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

นายเกรียงไกร แซ่จิน

กรรมการที่ปรึกษา

นายกิติชัย เรืองรัตนพงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.จิระศักดิ์ จันทร์รัตนา

กรรมการที่ปรึกษา

นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา

กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรมการยาง

นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ

กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคม

นายรุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์

กรรมการฝ่ายการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา

กรรมการฝ่ายส่งเสริมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายอัควิทย์ ลาภาโรจน์กิจ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสุนีย์ แซ่เจีย

กรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจอาหาร และสินค้า OTOP

นายปรีชา กิจถาวร

กรรมการส่งเสริมเกษตรและ เศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farmer)

นายสุวัฒน์ เพชรวโรทัย

กรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ

ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล

กรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ผังเมือง และโลจิสติกส์

นายอภิสิทธิ์ เรืองรัตนพงศ์

กรรมการฝ่ายแรงงานและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

น.ส.อัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล

กรรมการฝ่ายอุตสาหกรรม แปรรูปไม้ยางพารา

นายสมเกียรติ พิทยาธรรม

กรรมการฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม

นายกร สุริยพันธ์ุ

กรรมการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Smart SMEs)

นายอำนวย มณีแสง

กรรมการฝ่ายส่งเสริม การกีฬาและการท่องเที่ยว

นายธีรพล สองเมือง

กรรมการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และการกีฬา (Sport City)

นายจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล

กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม อาหารเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยว

นายธีรภาพ ลิ่วลักษณ์

กรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุขสู่ Medical Hub

นายอดิศร เชษฐเผ่าพันธ์

กรรมการฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมด้านสาธารณสุข

น.ส.จิตจัณ สาระวิโรจน์

กรรมการฝ่ายพัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)

นางสาวนันท์นภัส สงจันทร์

ผู้จัดการสำนักงาน

นางสาว ณิชนันทน์ สุวรรณทวี

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

นางกนกลักษณ์ รักเลิศ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย C/O

นางสาว กรวรรณ ศรีวิไล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาว อารีรัตน์ แซ่หวัง

แม่บ้าน

โครงสร้างการทำงานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564-2565

ขยายดูภาพใหญ่

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.