COVID-19 สงขลา

COVID-19 UPDATE

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

TCC Connect

TCC CONNECT

แอพพลิเคชั่นที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย

Hatyai Sandbox+

สถานที่ปลอดภัย สำหรับคนที่ปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

May 16, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเจรจาการค้า โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเจรจาการค้า โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2566

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair”

May 12, 2023
TCC On-site Visit @ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

TCC On-site Visit @ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

May 12, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง “หาดใหญ่ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่างของไทยกับ คุนหมิง มณฑลยูนนาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจตอนใต้ของจีน”

May 12, 2023

สารจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง

หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

"เป็นสถาบันหลักของภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรม ให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสงขลาเชื่อมต่อทั้งโอกาสและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"...

หอการค้าจังหวัดสงขลา
หอการค้าจังหวัดสงขลา

งานบริการของหอการค้าจังหวัดสงขลา

พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกของหอการค้าจังหวัดสงขลา และประชาชนทั่วไป

0
จำนวน
ประชากรจังหวัดสงขลา
0
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
GPP per capita
0
รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อครัวเรือน

แนะนำธุรกิจ
ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่จำหน่ายอาหารซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

S__144679062

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.