YEC Songkhla ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของ หาดใหญ่

นายชัยวัฒน์ และ นางสาวจิตจัน ตัวแทน YEC Songkhla ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของ หาดใหญ่ สะท้อนเรื่องการยกระดับไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ในมิติ คน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องสร้างแรงจูงใจไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Hatyai LearningCity ภายใต้แผนงานวิจัยการวิจัยและพัฒนา เทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ learningcities ภายใต้การดำเนินงานขอ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Previous องค์กรภาคเอกชน จำนวน 15 องค์กร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลา (กกร.) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดสงขลาต่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.