หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 พร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567

วันที่ 8 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของหอการค้า ในปีที่ผ่านมา และการประชุมในครั้งนี้ ได้มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567 แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 -2567 จำนวน 46 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และ นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
และหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ทั้ง 46 คน ได้ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20 ปีบริหาร 2566 – 2567 ณ ห้องเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ้นเจอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.