หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยกลไกคณะกรรมการ กรอ. ในปีงบประมาณ 2567 ในการกำหนด วาระ/ปัญหา/ความจำเป็นเร่งด่วนเชิงพื้นที่ที่ต้องการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวามถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมิติอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมร่วมพิจารณา ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แผนงานโครงการ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจาก กรอ. ส่วนกลาง

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.