หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. สงขลา) มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ฯ และข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มาตรา 21 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ) กำหนด

จังหวัดสงขลาจึงได้จัดการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นอกจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.