หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารวิจัยระบบพลังงาน วิทยาเขตส่วนขยายที่ต าบลทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในกลุ่มพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) โครงการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัล

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.