หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในกลุ่มพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) โครงการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัล

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในกลุ่มพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) โครงการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัล ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ECP ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.