หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่1/2566 นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและยกระดับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ กลุ่มที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กลุ่มที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในสังคมพหุวัฒนธรรม และกลุ่มที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Previous Connecting Members Ep.8 : ปฏิรูปเกษตรไทย ก่อนจะถึงความยั่งยืน

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.