หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม Focus Group ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายชัยวัฒน์ ท่าจีน รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม Focus Group ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ภายใต้การศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ เพื่อกำหนดแนวทางและเสนอข้อแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้เกิดการกระจายรายได้ ประชุม

ทั้งนี้ ท่านรองประธานฯ ได้เสนอเพิ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเดิม 4 ตำบล ใน พื้นที่ อำเภอสะเดา เป็นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สงขลา เพื่อสะดวกในการขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนา ซึ่ง ทาง สภาพัฒน์ จะนำข้อเสนอนี้ เข้าสู่การพิจารณาในระดับอนุกรรมการต่อไป ณ ห้องประชุมสุคนธา C ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.