หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายชัยวัฒน์ ท่าจีน รองประธานหอการค้าฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ จำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่

สรุปประเด็นสำคัญ2 ประเด็น
1. ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
-2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
นำเสนอโดย เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อขอรับการอุดหนุน
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Previous ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.