หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
สำหรับกลุ่มผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม โดยให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกจำนวน 9 กลุ่ม (กลุ่ม 1-9) ประกอบด้วย
1) กลุ่มข้าราชการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่า
2) กลุ่มข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติ หรือเทียบเท่า
3) กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
5) กลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น
6) กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
7) กลุ่มผู้นำศาสนา หรือผู้ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา
8) กลุ่มผู้ประกอบการ
9) กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชน หรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ จังหวัดพิจารณาสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นแล้วเสร็จ จะดำเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.