หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กกร. จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6

วันนี้ (28 กันยายน 2565) นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 6 โดยได้เรียนเชิญวิทยากรนำเสนอ “การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ผ่าน Wellness Hub : นโยบาย แผนการดำเนินการระดับชาติและระดับเมือง” อ.ฐาปนา บุญยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฏบัตรแห่งชาติ และ รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนำเสนอ “ผลการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการ Hatyai Chinatown” โดย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร. ธีระยุทธ หลีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่

Previous บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designers ปี 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.