หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบลงทะเบียนร้านค้า (Online Register) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ TCC Connect ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายสมหมาย เจ่งถาวร เลขาธิการ นายภควัต ศิริมหาชัย ที่ปรึกษา YEC ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานระบบลงทะเบียนร้านค้า (Online Register) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ TCC Connect ” ตามที่หอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการแอฟพลิเคชั่น TCC Connect และโครงการสิทธิประโชน์หอการค้า เพื่อให้สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ และเครือข่าย ได้ใช้ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Google meet

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือ แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครึ่งปีหลังของงบประมาณ ประจำปี 2565

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.