หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุอัจฉริยะครบวงจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาและจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับบริการที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกสำหรับผู้สูงอายุ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นการบริการที่ครบวงจร คือ ดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผ่านสถานที่ที่เน้นเรื่องของความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุในทุกขั้นตอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก คณะกรรมการหอการค้า สมาชิกหอการค้า และผู้แทนจากภาคเอกชน จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous ข่าวดี.!! สำหรับสมาชิกหอการค้าไทย และผู้ประกอบการ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.