หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมหัวข้อเสวนาพิ เศษหัวข้อ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ”

นที่ 19 มกราคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกร. พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ร.น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษหัวข้อเสวนาพิ เศษหัวข้อ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ” พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กกร. จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 19 องค์กร เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ร่วมแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เป็นคณะกรรมการธรรมภิบาลจ. สงขลากำหนดลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัด

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.