หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่1/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง รองประธานฯ ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่1/2566 ซึ่ง ได้นำเสนอเรื่องการดูงานวิสาหกิจชุมชน ที่ทาง คบจ.มีโครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนชันโรงเพาะต่อ ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมชั้น3 ด่านศุลกากร อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่2/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.