หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 2 / 2564

17 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 2 / 2564 โดยมี ผู้แทนจาก หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา และผู้แทน จากองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานและกิจกรรมของภาคเอกชน ประจำปี 2565 และร่วมแสดงข้อคิดเห็น ประเด็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.) โดยมี นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันฯ (กกร.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ปี 2564 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.