หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อจัดทำและทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา SWOT ของแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 , พิจารณา ทบทวน เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 , แผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.