พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

Food consumption behavior of adolescents in SongkhlaProvince: Synthesis of literacy and factors influencing foodconsumption behavior

จิราภรณ์ เรืองยิ่ง , สุจิตรา จรจิตร , กานดา จันทร์แย้ม


วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 8 ฉบับที่1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Vol.8, No.1 January – June 2016

ที่มา http://fs.libarts.psu.ac.th/research/journal/V8-No1-59/12-Food%20consumption%20behavior.pdf

Previous มาตรการเสริมสภาพคล่อง

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.