การสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา

การสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา

The Survey of Mobile Commerce in Songkhla Province

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Previous พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.