คุณภาพคู่จริยธรรม คือ ที่สุดของการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ Q-MARK ตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของผู้ให้บริการถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าบริการมีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้ ผู้ได้รับ Q-MARK มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ เป็นเวลา 3 ปี

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.