รับรองเอกสารเพื่อการส่งออก (CO, CF)

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) เปรียบเหมือนใบพาสปอร์ตใช้ผ่านแดนของสินค้า ศุลกากรย่อมเชื่อมั่นสินค้าที่มีใบ CO ยืนยันแหล่งผลิต มากกว่าสินค้าที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน ดังนั้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ซื้อจะร้องขอผู้ส่งออกให้ขอใบ CO แนบกำกับมาพร้อมสินค้าเสมอ

หอการค้าไทยให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CO) และบริการรับรองเอกสารการค้า (CF / Legalization) อย่างมืออาชีพ ระบบ CO Online เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ประหยัด และทันสมัยเหมาะกับรูปแบบธุรกิจ 4.0 ในปัจจุบัน

เปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภท

 • 2566
 • 2565
 • 2564

ประเภทสินค้าที่ส่งออก

ถุงมือยาง

ไม้ยาง

น้ำยาง

อาหารทะเลแปรรูป

อาหารสัตว์

อื่นๆ

มกราคม

57,319,827.40

199,523,097.13

863,349,481.84

363,129,759.63

79,238,053.11

27,090,758.39

กุมภาพันธ์

107,108,166.47

128,405,244.18

1,181,626,398.07

349,929,133.32

85,248,119.04

17,583,998.85

มีนาคม

180,236,948.71

301,340,266.90

1,471,126,753.94

357,246,489.99

100,362,301.81

35,721,243.84

เมษายน

170,848,588.31

265,606,068.07

927,982,576.19

256,739,564.39

154,863,952.35

47,342,887.86

พฤษภาคม

231,620,884.96

188,491,448.23

1,198,241,822.12

309,145,308.17

116,271,185.72

43,927,109.25

มิถุนายน

95,723,179.94

189,294,618.08

935,118,667.34

380,531,386.13

234,812,183.63

30,382,342.98

กรกฎาคม

133,183,512.77

83,047,519.55

989,886,519.03

257,314,006.72

94,214,020.20

48,338,830.07

สิงหาคม

122,006,181.47

224,271,907.07

973,161,243.26

275,478,080.68

559,152,372.95

29,678,522.97

กันยายน

118,539,645.70

320,981,323.35

1,109,961,314.88

248,985,672.01

131,772,285.68

71,306,129.86

ตุลาคม

130,211,785.30

318,584,695.10

120,794,671.50

239,450,872.60

150,864,958.40

76,490,351.20

พฤศจิกายน

110,520,945.20

270,468,315.61

111,854,732.10

365,790,785.23

152,845,320.85

47,580,976.94

ธันวาคม

111,820,735.30

288,462,101.52

100,942,830.45

370,891,530.20

154,216,021.45

48,555,743.90

ประเภทสินค้าที่ส่งออก

ถุงมือยาง

ไม้ยาง

น้ำยาง

อาหารทะเลแปรรูป

อาหารสัตว์

อื่นๆ

มกราคม

371,783,122.85

343,812,619.58

947,695,435.50

207,843,262.47

120,695,668.52

25,800,372.71

กุมภาพันธ์

296,198,781.36

257,506,238.41

1,259,569,042.27

299,867,902.31

139,209,176.51

84,144,570.66

มีนาคม

350,877,386.82

286,027,835.31

1,689,414,083.64

468,023,701.18

159,848,438.25

45,392,852.60

เมษายน

237,439,261.34

280,504,198.75

1,336,324,124.18

300,057,645.16

38,613,225.86

47,989,427.60

พฤษภาคม

650,998,197.18

313,513,753.22

2,003,972,581.94

190,214,394.43

90,692,803.40

50,677,505.92

มิถุนายน

751,023,197.20

420,524,753.18

3,154,035,581.50

195,234,394.35

92,710,803.30

51,687,505.11

กรกฎาคม

205,898,073.23

128,424,883.80

1,533,697,749.99

308,965,695.99

152,222,214.17

17,836,488.34

สิงหาคม

250,779,032.51

125,008,035.42

3,330,195,783.50

310,748,125.35

155,860,313.25

50,642,388.22

กันยายน

245,798,880.52

130,340,555.21

2,200,264,550.78

315,447,641.20

154,279,115.90

23,792,753.00

ตุลาคม

142,495,227.94

203,862,899.00

1,850,164,366.55

398,608,744.86

67,543,863.88

133,995,227.24

พฤศจิกายน

193,465,240.13

21,792,844.89

1,388,993,162.19

537,275,588.89

67,074,991.35

9,907,989.49

ธันวาคม

112,252,164.29

33,302,277.64

1,125,861,185.39

436,724,377.05

108,917,379.01

44,526,060.53

ประเภทสินค้าที่ส่งออก

ถุงมือยาง

ไม้ยาง

น้ำยาง

อาหารทะเลแปรรูป

อาหารสัตว์

อื่นๆ

มกราคม

927,575,606.05

170,358,719.90

1,931,888,649.81

269,411,913.81

35,898,941.95

67,788,752.27

กุมภาพันธ์

736,117,869.41

197,668,498.39

1,074,222,806.39

355,007,388.79

21,636,962.08

45,716,311.52

มีนาคม

961,243,350.95

89,549,230.27

1,931,888,649.81

497,695,140.02

90,250,990.83

30,391,258.22

เมษายน

689,083,328.04

408,268,185.00

1,469,975,508.68

388,965,269.47

42,395,577.60

99,711,490.29

พฤษภาคม

549,798,197.18

303,613,653.22

877,927,851.94

180,412,493.43

74,269,893.40

167,776,805.92

มิถุนายน

499,762,274.27

115,489,325.01

851,222,086.84

295,388,467.49

115,184,909.99

121,694,361.40

กรกฎาคม

307,223,754.75

30,455,107.38

958,697,105.51

249,570,839.23

71,413,460.25

52,571,399.80

สิงหาคม

144,042,362.21

274,442,239.94

204,503,807.83

113,562,968.39

-

4,287,173.12

กันยายน

326,993,669.24

409,461,436.51

712,623,317.05

375,187,609.77

112,702,670.91

33,229,676.13

ตุลาคม

241,989,702.97

97,163,933.65

1,492,823,387.32

317,572,368.38

116,577,511.66

70,210,455.85

พฤศจิกายน

255,837,269.11

67,267,751.69

1,445,165,739.82

474,613,472.71

48,442,331.02

48,470,409.46

ธันวาคม

436,067,811.48

356,271,372.30

1,489,219,483.34

391,442,674.87

126,894,659.39

48,256,700.51

ระบบ CO Online ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ส่งออกขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ ของไทยที่ขึ้นทะเบียนใช้บริการกว่าหนึ่งหมื่นราย บริษัทส่งเอกสารประกอบการส่งออกที่รับรองโดยหอการค้าไทยไปต่างประเทศกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน หอการค้าไทยพัฒนาระบบ CO Online บนเทคโนโลยี Cloud System ที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถส่งคำขอรับรองเอกสาร (CO, CF) และจัดการเอกสารที่ยื่นเข้ามาในระบบได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน สามารถใช้บริการระบบ CO Online ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

การขึ้นทะเบียน

ไปที่ Website >>  https://mr.thaichamber.org/

กรณีที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย ฯ

สามารถใช้บริการออกใบรับรองได้ทันที หากท่านใช้บริการครั้งแรก กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (กรรมการผู้จัดการ) ตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ  
 • สำเนาเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 4 หรือ ร.ง. 2 หรือ กนอ. (กรณีมีโรงงานผลิต)
 • สัญญายินยอมรับผิด (เลือกชุดเอกสารที่ตรงกับประเภทบริษัทของท่าน)
 • กรณีไม่มีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • กรณีมีโรงงานผลิต จำนวน 2 ชุด
 • สถานที่ตั้ง (แนบแผนที่) 
เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
 • ใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • เอกสารเพิ่มอื่นๆ
ข้อมูลที่ควรปรากฏในใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (INVOICE)
 • INVOICE No. AND DATE
 • ระบุต้นทางปลายทาง (FROM BANGKOK TO……..)
 • ระบุชื่อเรือ หรือ AIR FREIGHT หรือ BY TRUCK
 • รายการสินค้า
 • ปริมาณสินค้าและน้ำหนักสินค้า
 • เครื่องหมายหีบห่อ
 • แหล่งกำเนิดของสินค้า
อัตราค่าบริการ
 • ค่ารับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin:CO)
  สมาชิก 190 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 240 บาท / ชุด
 • ค่ารับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า (Certifying Other Trade Documents:CF)
  สมาชิก 240 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 300 บาท / ชุด

หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.