ป้ายของดีจังหวัดสงขลา

โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา

ที่มาของโครงการ

“ป้ายรับรองของดีจังหวัดสงขลา” หมายถึง การรับรองโดยหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการรับรองความรับผิดชอบของผู้ผลิต และ ผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพของสินค้า หรือบริการ ของตน

ป้ายรับรองของดีจังหวัดสงขลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าจังหวัดสงขลา ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดสงขลา หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 4. (1) ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจในเขตจังหวัดสงขลา เช่น รวบรวมสถิติเผยแพร่ข่าวสารการค้าวิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจพิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการค้า

การสมัครเข้าร่วม และเกณฑ์การคัดเลือก​

สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการป้ายของดีจังหวัดสงขลา สามารถติดต่อผ่านทาน LINE OA @songkhlachamber

การมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดสงขลา

เพื่อส่งเสริมให้สถานที่จำหน่ายอาหารในจังหวัด มีการบริการที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคอาหารจากร้านอาหาร / แผงลอย ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและของดีในจังหวัด และเป็นการประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารที่เข้าร่วมโครงการ โดยมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ของโครงการ ตามแนวทางดังนี้

ด้านรสชาติอาหาร
20 คะแนน
ด้านราคาและปริมาณ
20 คะแนน
ด้านความสะอาด
20 คะแนน
ด้านบริการ
20 คะแนน
ด้านห้องน้ำ
20 คะแนน

ร้านค้าที่ได้รับป้ายของดีจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.