บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเป็นเสมือนวีซ่า ซึ่งผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของประเทศสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมโครงการนี้ ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก โดยบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคเกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน เอเชีย - แปซิฟิค (Asia - Pacific Economic Cooperation หรือ APEC) โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการช่วยอำนวย ความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติบัตร

หลังการยื่นใบสมัครประมาณ 1 – 2 เดือน เมื่อได้รับแจ้ง Application Number ของผู้สมัคร จากสำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) หรือจากการติดต่อสอบถามแล้ว ให้ทำการตรวจสอบสถานะภาพการอนุมัติที่ https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html ตามลำดับ ดังนี้

 

การต่ออายุบัตร

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC และหมดอายุ ให้ดำเนินการยื่นสมัครออนไลน์ ตามขั้นตอนของการสมัครใหม่ และแนบไฟล์แสกนบัตร ABTC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารแนบในการยื่นเอกสารสมัครด้วย   

กรณีเร่งด่วน 

ผู้ยื่นคำร้องสามารถขอให้พิมพ์บัตรชั่วคราว หรือ Interim Card เมื่อได้รับการ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจ priority ของตน ผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งถือว่าเป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท โดยชำระในวันที่มารับบัตร (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบ ABTC ก็จะสั่งพิมพ์บัตร ABTC ซึ่งเป็นบัตรจริงเป็นใบที่สองให้โดยอัตโนมัติ โดยบัตรชั่วคราว ก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคำร้องจะต้องนำบัตรชั่วคราวมาเปลี่ยน เพื่อที่จะนำบัตรที่ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน

กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ

สำหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง เนื่องจากหมดอายุ เล่มเต็ม ชำรุด ก่อนบัตร ABTC หมดอายุ ซึ่งจะทำให้บัตร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎในบัตรที่ถืออยู่ และบัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีวันหมดอายุเท่าเดิม เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตร ABTC จำนวน 1 ฉบับ
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท   
 • กรณีบัตรสูญหาย
 • ใบแจ้งความ โดยระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตรที่สูญหาย ลงในใบแจ้งความ 
 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท   
สำหรับกรณีเร่งด่วน กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่บัตร ABTC ยังไม่หมดอายุ และกรณีบัตรสูญหาย

ติดต่อ คุณยุวดี  พึสันเทียะ  สำนักงานคณะกรรมการร่วมฯ กกร.
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 4230

กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ผู้ถือบัตรจะต้องยื่นหลักฐานออนไลน์ เหมือนกับการสมัครใหม่ และใช้ระยะรออนุมัติเวลาประมาณ 4 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆ สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการ และท่าอากาศยานที่สามารถใช้บัตร ABTC เดินทางเข้าได้ เป็นต้น ที่ www.businessmobility.org ในกรณีที่ประสงค์จะให้ออกบัตร Interim Card ผู้ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้ถือบัตร Interim Card สามารถใช้ช่องทาง APEC Lane ที่ท่าอากาศยานได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจนั้นๆ แต่จะต้องได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเข้า

หลักฐานในการสมัคร APEC Business Travel Card Online  

** เอกสารแนบทุกไฟล์ (PDF) ต้องเป็นไฟล์ สี เท่านั้น **

 1. ไฟล์ลายเซ็นขาวดำ ไฟล์ (JPG) ต้องเหมือนกันที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB  ความละเอียดสูงสุดไม่เกิน 450 x 150 pixels

  ตัวอย่าง 

   

 2. ไฟล์รูปถ่ายสี ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน ฉากหลังต้องเป็นสีขาว การแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ไม่สวมเสื้อขาวหรือสีอ่อน ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม ห้ามรีทัชภาพ  (ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB ความละเอียด 300 x 400 pixels

 3. ไฟล์หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และฉบับก่อนหน้า ที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) เซ็นสำเนาถูกต้องหน้าแรกและหน้าสุดท้าย นอกกรอบพาสปอร์ต ห้ามเซ็นทับหรือ ขีดคาดบนพาสปอร์ต 
 4. ไฟล์หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ หอการค้าจังหวัด หรือหอการค้าต่างประเทศ หรือ สมาคมการค้าที่เป็น สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกและยังคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดำเนินการ 1,500 บาท)
 5. กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ให้ไฮไลท์ในวัตถุประสงค์ส่วนของประเภทกิจการ) ซึ่งออกโดย กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และไฟล์เอกสารผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรากิจการ
 6. กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองตำแหน่ง/การทำงาน ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ต้องระบุตำแหน่ง เงิน เดือน และวันเริ่มปฏิบัติงาน) และไฟล์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 7. ไฟล์รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account Statement) ของผู้สมัคร โดยผ่านการรับรองจากธนาคาร บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครท่านละ 8,500 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากท่านไม่ผ่านการพิจารณา หรือไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเดินทาง)
 9. การยื่นขอต่ออายุบัตรเดินทาง ให้ดำเนินการยื่นสมัคร ตามขั้นตอนการสมัครข้างต้น และไฟล์บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารประกอบการยื่นสมัครด้วย (การต่ออายุบัตรเดินทางฯ ควรดำเนินการก่อนบัตรหมดอายุประมาณ 6 เดือน)
 10. วิธีการสมัครผ่านระบบ Online ที่ลิ้งค์ https://www.abtc-jsccib.org/login
การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียมโดยการพิมพ์เอกสารประกอบการชำระเงินจากระบบ Online ไปชำระที่ธนาคารกสิกรไทย

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.