หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง (TOSBA)

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง (TOSBA) โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง (Thai Offshore Shipping Business Association)

โดยสมาคมธุรกิจไทยเพื่อการขนส่งสินค้านอกชายฝั่ง (TOSBA) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการในประเภทของธุรกิจขนส่งสินค้าในต่างประเทศ แนะนำประสานงานในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับผู้ประกอบการขนส่งทางเรือทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อปะโยชน์ร่วมกันในการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 – 2567

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.