ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย

Marketing Factors Influencing the Purchasing Decision of Products and Service Online: Case Study of Lower Southern, Thailand

มณีรัตน์ รัตนพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/82399

Previous การสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.